MC Radovánek MC Radovánek
MC Radovánek
 

Provozní doba


Dle pravidelného programu, který neleznete vlevo v Aktuální program.

 
 

Nepřehlédněte


So, 01-Ledna-2022

Podpořte komunitu rodičů z Heřmanova Městce a okolí a staňte se v roce 2023 členem našeho spolku Radovánek.
Co členstvím získáte?
1 - dobrý pocit 😁
2 - poděkování 😘
4 - přátelství 🖖
5 - možnost využívat prostory rodičovského centra k vlastním projektům🙏
6 - možnost jet s námi na letní tábor ☀️
7 - půjčovat si knížky v naší knihovně 🤓

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2023 ve výši 200 kč můžete hradit také na náš účet 115-4952140287/0100 ve tvaru CP_2023_jmeno.
Nové členy prosíme o zaslání mailového kontaktu na rcradovanek@centrum.cz pro vyplnění přihlášky do spolku. Děkujeme. Více inforamcí o naší činnosti vám rádi sdělíme na tel: 724 042 304.

 
 

Kontaktujte nás


724 042 304

rcradovanek@centrum.cz


 
 

Stanovy sdružení

 
 
Út, 16-Srpna-2022

1.         Účel spolku

Provozování neziskového komunitního centra primární sociální prevence pro rodiny s dětmi založené na principu otevřenosti, vzájemné podpory, svépomoci a vzdělávání včetně pořádání komunitních akcí.

 

2.         Hlavní předmět činnosti

Rodičovské centrum nabízí dětem a rodičům příjemné prostředí ke společnému setkávání, sdílení a vzdělávání především v oblasti péče, výchovy a vztahů. Dětem nabízí prostor pro setkávání s dalšími dětmi, možnosti pro společnou hru, poznávání a všestranný rozvoj. Rodičům umožňuje vyjít z izolace při celodenní péči o děti, vzájemnou výměnu zkušeností, osobní růst a posilování rodičovských rolí a kompetencí ve zdravě fungující rodině. Za účelem posilování vztahů v komunitě pořádá mimořádné akce pro rodiny s dětmi včetně vícedenních pobytů.

Spolek může realizovat také doplňkovou činnost. Zisk z vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku.

 3.         Členství

Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let. Členství vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku, jehož výši stanovuje valná hromada. Ukončení členství je dobrovolné a zaniká písemným oznámením radě, nezaplacením členského příspěvku, úmrtím člena, vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady nebo zánikem spolku.

4.         Práva a povinnosti členů

Práva členů:

-       podílet se na činnosti spolku

-       volit členy a být volen do orgánů spolku

-       obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi

-       být informován o činnosti spolku

-       využívat výhody člena stanovené radou spolku

-       aktivně se podílet na plnění účelu spolku

 

Povinnosti členů:

-       dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty spolkem přijaté

-       respektovat a hájit účel spolku

-       platit členské příspěvky

-       účastnit se schůzí VH spolku

 

5.         Orgány spolku

Výkonnými orgány zapsaného spolku jsou valná hromada, rada, dozorčí rada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji členové spolku. Valná hromada se řídí Jednacím a volebním řádem, svolává ji rada spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát v kalendářním roce emailovou pozvánkou. Valná hromada rozhoduje o změnách stanov spolku, volí a odvolává členy rady a dozorčí rady, projednává cíle a plány činnosti spolku, bere na vědomí rozpočet a účetní závěrku. Valná hromada rozhoduje o případném vzniku či zániku pobočných spolků. Valná hromada je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny členů, případně se řídí schváleným jednacím řádem.

 

Rada je statutárním orgánem spolku, řídí běžný chod činnosti spolku a je považována za vedení organizace. Má dva členy, předsedu a místopředsedu. Každý člen rady má právo samostatně vystupovat a jednat jménem spolku. Disponovat s účtem spolku a mít podpisové právo má předseda spolku. K majetkovým převodům je zapotřebí podpis obou členů rady. Rada je volena Valnou hromadou na dvouleté funkční období.

V případě nutnosti může rada pověřit jiného člena spolku k jednání jménem rady, toto pověření podléhá schválení obou členů rady.  

 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Má tři členy. Dozorčí rada kontroluje roční závěrku a výroční zprávu spolku. Pro potřeby Valné hromady vypracovává zprávu dozorčí rady. Je oprávněna dohlížet na dodržování stanov, nahlížet do účetních dokladů a účastnit se jednání rady jako poradní hlas. Dozorčí rada je volena Valnou hromadou na dvouleté funkční období. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím v Radě spolku.

 

6.         Financování

Zdroj příjmů:

-       členské příspěvky

-       příjmy z činnosti

-       granty a dotace

-       dary a příspěvky fyzických a právnických osob

 Užití:

-       nákup materiálu a pomůcek pro činnost

-       vybavení prostor centra, včetně herních prvků

-       provozní náklady na zajištění chodu centra a organizaci aktivit spolku

-       mzdové náklady na zajištění chodu centra a organizaci aktivit spolku

-       náklady na spolkovou činnost

-       financování charitativních projektů

 

 Kontrola hospodaření:

-       spolek vede řádné účetnictví

-       za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku

-       kontrolu roční uzávěrky provádí Dozorčí rada spolku

 

7.         Závěrečná ustanovení

Spolek vzniká zápisem do spolkové rejstříku vedeného u krajského soudu a může zaniknout z důvodů stanovených zákonem. K dobrovolnému rozpuštění spolku může dojít pouze rozhodnutím Valné hromady. Zbude-li po rozpuštění spolku majetek, bude převeden na charitativní účely.

 

Heřmanův Městec 6. 4. 2022